TR RU AR EN FR
+90 216 593 44 41
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE SAKLANMASI POLİTİKAMIZ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ ve SAKLANMASI POLİTİKASI HAKKINDA MÜŞTERİ VE PERSONEL AYDINLATMA METNİ


a)        Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak MEDICAVET TARIM HAYVANCILIK İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC.(‘’Şirket’’) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 
b)        Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini, şirketimizin yasal çerçevede iç politikası ve prosedürleri kapsamında tüm ticari faaliyetlerini yürütebilmesi ve gerek işbu faaliyetlerin yürümesi gerek hizmet ve ürün sunulması için yapılması gereken tüm iş ve işlemlerin yapılandırılması, bu kapsamda alınan kararların uygulanması ve gerçekleştirilmesi hususunda gerekli iş ve işlemlerin yapılması, yine bu kapsamda ilişki kurulan kişilerin ve şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki ihtilaflara karşı korunmasının sağlanması, şirkete ait işyerlerinde güvenlik kapsamında kamera görüntülerinin kaydedilmesi, şirketin iş süreçlerinin kurgulanması, bilgi güvenliği yönetimi, iş süreçlerinin uygunluğunun ve verimliliğinin analiz edilmesi, kurumsal iletişim faaliyetleri, muhasebe ve fatura işlemleri, işçilik hak ve ücret ödemelerinin sağlanması, destek hizmet sağlayıcıları, iş ortakları ve tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi, sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesi, satış stratejilerinin kurgulanması, şirket satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yönetimi, müşteri şikayetlerinin yönetimi, ödeme hizmetlerine ilişkin süreçlerin yönetilmesi, banka hizmetlerinin erişilebilirliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin takibi, Pazar araştırması faaliyetlerinin geliştirilmesi, şirket ürünlerinin pazarlanması, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalar yapılması, iş faaliyet alanına dahil tüm iletişim faaliyetleri, fiziksel verilerin güvenliğinin sağlanması, dava ve yasal takip süreçleri, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, finansal güvenlik süreçlerinin yönetilmesi, kimlik doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi, mevcut verilerin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması, yetkili kamu ve özel kuruluşlara mevzuat kapsamında bilgi verilmesi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin pazarlama, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek, ticari faaliyetlerimizi geliştirmek gibi Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kişisel veri sahiplerine önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı personelin işlemlerinin gerçekleştirilmesi, resim, görüntü ve ses kaydı alınarak şirket içi denetimin sağlanması, şirket faaliyet alanında yapılacak seyahatlerin düzenlenmesi amacı ile pasaport ve nüfus cüzdan bilgilerinin işlenmesi, Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası ve Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
 
c)        İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, yurt içinde veya yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve işbu aydınlatma metninin (b) ve (c) maddeleri ile sınırlı olarak aktarılabilecektir. Aktarılan kişisel verileriniz yurt içinde ve yurt dışında işlenebilecektir.
 
ç)       Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından çağrı merkezi, faks, kısa mesaj (SMS), internet sitelerimiz ve benzeri kanallarla elektronik ve/veya fiziki ortamda, yukarıda belirtilen amaçlarla toplanmaktadır. Bu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerle işbu aydınlatma metninin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
d)       Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi
Kişisel verileriniz iş bu metinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca asgari 10(on) yıl süre ile işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesini öngören bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması halinde, bu süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
 
e)    Kişisel Veriler, Veri Sorumlusu olarak şirketimiz tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir;                
KVVK MADDE 5- (2)Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 
f)      Kişisel Verilerin Güvenliği
Kişisel verilerinize yetkisiz erişim, paylaşım, aktarma vb. kapsamda zarar ve ifşa risklerine karşı korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.
 
g)      Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kanun’da düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

  • kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.
Kanun’un 13. maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu Kanun gereğince yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, veri sahibi olarak Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi Tepeören Mah. İTOSB, Eski Ankara Asfaltı, 12.Cadde No:1, 34959 Tuzla/İstanbul adresinde bulunan şirketimize kimliğinizi tevsik eden belge ile şahsen başvuru veya noter vasıtasıyla tebligat ile bize ulaşarak bildirebilirsiniz.
                                                                                                          Saygılar,
                                                          
                                                                                    MEDICAVET TARIM HAYVANCILIK İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC.
                                                                    Tepeören Mah. İTOSB, Eski Ankara Asfaltı, 12.Cadde No:1, 34959 Tuzla/İstanbul

E-BÜLTENE KAYIT OL