TR RU AR EN FR
+90 216 593 44 41
MEDLINSPECT Oral Çözelti Tozu
MEDLINSPECT Oral Çözelti Tozu, beyaz renkte ve suda kolaylıkla çözünebilen bir toz olup
150gr toz;
33,3 gr Linkomisin'e eşdeğer Linkomisin hidroklorür,
66,7 gr Spektinomisin'e eşdeğer Spektinomisin hidroklorür içerir.
Tavuk Koyun

MEDLINSPECT Oral Çözelti Tozu, Linkomisin ve Spektinomisin adlı iki antibiyotiğin geniş aktivite gösteren bileşiminden oluşur.
Linkomisin, Streptomyces lincolnensis'ten elde edilen; linkozamitler sınıfına ait bir antibiyotiktir. 50 S ribozomal alt ünitelere etkiyerek, ribozomal protein sentezini inhibe eder. Spektinomisin ise, Streptomyces spectabilis'ten elde edilen, aminoglikozit grubundan, aminosiklidol yapıda bir antibiyotiktir. 30 S ribozomal alt ünitelere etkiyerek bakteriyel protein sentezini inhibe eder.
Linkomisinin antibakteriyel aktivitesi özellikle gram-pozitif bakteriler ve anaerobik bakteriler üzerinedir. Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Stapylococcus sp., Streptococcus sp.(Enterococcus cpp hariç), Campylobacter sp., Actinomyces sp., Bacteroides sp. (Bac. fragilis de dahil), Clostridium perfringens (diğer Clostridium sp hariç), Fusobacteirum sp., anaerobik koklar duyarlıdır. Başta Klebsiella sp., Salmonella sp., Pseudomonas sp., Pasteurella sp. olmak üzere gram negatif bakteriler, Nocardia sp.,Mycobacterium sp. ise dirençlidir.
Spektinomisin ise başlıca gram negatiflere etkilidir. Ayrıca bazı gram pozitif bakterilere de etkir. Başlıca Mycoplasma gallisepticum, M. meleagridis, M. synoviae, E.coli, P.multocida, Salmonella spp., N.gonorrhoeoa, Shigella spp., Strep.pneumonia, Srtep. pyogenes'e etkilidir. Anaerobik bakteriler ye Pseudomonas spp. dirençlidir.
Linkomisin; oral yolla uygulamayı takiben bağırsaklardan hızla emilir ve kandaki pik konsantrasyon düzeyine 2-4 saat içinde ulaşılır. Uygulamayı takiben Linkomisin'in yaklaşık % 70'i plazma proteinlerine bağlanarak taşınır ve özellikle mukus içinde çok yüksek penetrasyon değerlerine ulaşır. Kemik doku içindeki dağılımı iyi düzeydedir. Yangı olmadığı durumlarda dahi pleural ve peritoneal sıvı içine diffüze olur. Bununla beraber Linkomisin; özellikle polimorfonükleer nötrofillerle taşınarak enfeksiyon bölgesinde yoğunlaşır.
Uygulamayı takiben linkomisin, büyük oranda dışkı(%77) ve idrarla (%14) atılır.
Spektinomisin; oral yolla uygulamayı takiben bağırsaklardan düşük düzeylerde (<%10) emilir. Radyo etiketleme çalışmaları spektinomisinin metabolizasyonunun çok düşük düzeylerde olduğunu göstermiştir. Oral yolla uygulanan spektinomisinin büyük bir kısmı dışkı ile düşük bir düzeyi de idrarla atılır.

MEDLINSPECT Oral Çözelti Tozu, etçi tavuklar ve hindi palazlarında duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen enfeksiyonların sağaltımında, özellikle Mycoplasma sp. tarafından oluşturulan kronik solunum sistemi enfeksiyonu (CRD:airsacculitis) ve Mycoplasma sp. ile koliform mikroorganizmaların birlikte oluşturdukları CRD Complex (komplike airsacculitis) tedavisinde endikedir. 

“Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde.”
Etçi tavuklar (Kronik Solunum Sistemi Enfeksiyonunun (Airsacculitis) ve CRD Complex'in (Komplike Airsacculitis) Tedavisinde:
Civcivlere her kg canlı ağırlık için toplam 50 mg antibiyotik aktivitesi/güne karşılık gelecek şekilde, içme suyu yoluyla uygulanır. Bir günlük tedavi için gereksinim duyulanMEDLINSPECT Oral Çözelti Tozu miktarı (gr olarak), tedavi edilecek civcivlerin canlı ağırlıklarıtoplamının (kg olarak) 0.075 katsayısı ile çarpılmasıyla elde edilmiş olur. Bu miktarda ilacın 12-24 saat içerisinde tüketilebilecek kadar içme suyuna katılarak verilmesi önerilir. Hazırlanan ilaçlı su üç gün boyunca asıl içme suyu kaynağı olarak kullanılmalıdır. Tedaviye hastalığın ilk bulguları saptandığı an başlanmalıdır. 

E-BÜLTENE KAYIT OL